Visszaélések bejelentésével kapcsolatos tájékoztató

– szervezeten kívüli személyek részére –

Társaságunk elkötelezett az etikus, valamint a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő működés iránt. Ugyanígy elvárjuk partnereinktől, ügyfeleinktől és egyéb közreműködőinktől is, hogy a szerződések teljesítése során etikus magatartást tanúsítsanak, valamint az irányadó jogi keretek között gyakorolják jogaikat és teljesítsék kötelezettségeiket.

A fentiekre figyelemmel, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek eleget téve Társaságunk belső visszaélés bejelentési rendszert hozott létre és működtet az alábbiak szerint:

Ki tehet bejelentést?

Társaságunk felé bejelentést tehet az a személy, aki

 1. 1
  Társaságunkkal korábban foglalkoztatási jogviszonyban állt, illetve akivel kapcsolatban foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló eljárás indult Társaságunknál;
 2. 2
  Társaságunknál korábban önkéntesként és gyakornokként tevékenykedett, illetve akivel ilyen pozícióra vonatkozó felvételi eljárás indult Társaságunknál;
 3. 3
  Társaságunk egyéni vállalkozóként, illetve egyéni cégként működő aktuális és korábbi szerződéses partnere, továbbá az a partner is, akivel a szerződéskötési folyamat már megkezdődött;
 4. 4
  Társaságunk aktuális vagy korábbi vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott partnerének felügyelete és irányítása alatt áll, továbbá az is, aki olyan vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt áll, akivel a szerződéskötési folyamat már megkezdődött.

Mit lehet bejelenteni?

Bármely olyan, Társaságunk működését érintő magatartást, amely jogszabály (így különösen a Munka Törvénykönyve, Büntető Törvénykönyv, Polgári Törvénykönyv, GDPR stb.) megsértését eredményezi, vagy a Társaságunk tevékenységét szabályozó jogszabályba, egyéb jogi normába vagy Társaságunk belső szabályzataiba ütközik.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

A bejelentést írásban kell eljuttatnia; a Társaságunk által megbízott bejelentő-védelmi ügyvéd az elektronikus úton érkező bejelentéseket az panaszbejelentes@bluebird.hu, e-mail címen, míg a postán elküldött bejelentéseket a Tarnayné Dr. Antovszki Ilona ügyvéd, 1115 Budapest, Ildikó u. 8. címen fogadja.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés tartalmilag nem kötött, azonban ahhoz, hogy a bejelentést érdemben el tudjuk bírálni, kérjük, hogy minden olyan információt írjon le, amit a bejelentett magatartás, illetve az észlelés körülményei kapcsán lényegesnek gondol. Ha a bejelentésben írtak alapján további információk megosztására van szükség, bejelentő-védelmi ügyvédünk írásban fel fogja venni Önnel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy bejelentését megteheti anonim módon, azonban ebben az esetben a bejelentő-védelmi ügyvéd diszkrecionális mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy bejelentésében foglaltakat érdemben vizsgálja-e.

Ha a bejelentésében közölt adatok alapján az Ön személye megismerhető, úgy a hatályos jogszabályi előírások alapján adatait kizárólag a bejelentő-védelmi ügyvéd ismerheti meg és kezelheti, azok Társaságunk szervezetén belül dolgozó személyek részére nem kerülnek átadásra, kivéve, ha Ön adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárult.

A fentiek alól kivételt képez, amennyiben megállapításra kerül, hogy a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan és rosszhiszemű, és ezáltal bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel vagy alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentéssel Ön másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. Ilyen esetekben adatait az illetékes személy részére (munkáltatói jogkör gyakorlója, szerződéses kapcsolat esetén a Társaság képviseletére jogosult személy) átadhatók a szükséges intézkedések (pl. felelősségre vonási eljárások megindítása) megtétele céljából.

Kérjük, hogy a bejelentés megtétele előtt olvassa el tájékoztatónkat arról, hogy miként kezeljük személyes adatait, amikor Ön belső visszaélés-bejelentési rendszerünket használja. Ez a tájékoztató elérhető weboldalunkon.

Figyelemfelhívás

Tájékoztatjuk, hogy jogszerű bejelentés megtétele esetén Önt megilleti a védelem, és gondoskodunk arról, hogy bejelentése miatt Önt semmilyen hátrányos következmény ne érje.

Felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy a bejelentés során Önt is terheli a jóhiszemű eljárási kötelezettség, azaz valótlan bejelentés, nyilvánvalóan megalapozatlan ismételt bejelentés esetén a bejelentővel szemben a szükséges jogi lépések megtehetőek, továbbá előfordulhat, hogy a valótlan bejelentés büntetőjogi felelősségre vonással jár vagy polgári jogi kárfelelőséget keletkeztet az Ön oldalán.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a bejelentését minden esetben megfontoltan tegye meg. Természetesen nem elvárható, hogy Ön bizonyítsa az esetleges jogsértés tényét, azonban kérjük, hogy bejelentését mindig a lehetőségekhez mérten próbálja megalapozni megfelelő tényadatokkal, információkkal, dokumentumokkal, ezzel segítve a sikeres és érdemleges vizsgálatot.

Segítségét előre is köszönjük,

Bluebird International Zrt.


Tájékoztató személyes adatok kezeléséről

1. Adatkezelő

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat Társaságunk, a Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely és levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27. B. ép. 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-046166, adószám: 14455386-2-41, telefonszám: +36 1 266 2420, e-mail: info@bluebird.hu) kezeli. Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszerbe (a továbbiakban: Rendszer) beküldött bejelentések fogadására, adminisztrálására, illetve a bejelentések kivizsgálásának felügyeletére és levezetésére Társaságunk által megbízott bejelentő-védelmi ügyvéd (név: Tarnayné Dr. Antovszki Ilona, e-mail cím: bejelentes.bellis@bejelentovedelmi.hu, levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó u. 8.) a jelen tájékoztatóban felsorolt érintettek személyes adatait Társaságunkkal közösen kezeli. A bejelentő-védelmi ügyvéddel közösen határoztuk meg az adatkezelés célját, eszközeit, az adatkezelés vonatkozásában fennálló kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségünket, továbbá az érintettekkel szembeni szerepünket és velük való kapcsolatunkat.

Tájékoztatjuk, hogy Ön érintettként az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, esetleges panaszaival elsődlegesen Társaságunkhoz fordulhat, és joggyakorlásra irányuló kérelmét is a Társaságunknál terjesztheti elő. Ettől függetlenül Ön bármikor dönthet úgy, hogy adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül a bejelentő-védelmi ügyvédhez fordul, továbbá az Önt megillető érintett jogokat a bejelentő-védelmi ügyvéddel szemben gyakorolja.

2. Kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása

Tájékoztatjuk, hogy attól függően, hogy Ön a visszaélés bejelentőjének, a bejelentett visszaéléssel érintett személynek vagy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személynek minősül a kezelt adatok köre eltérő azzal, hogy valamennyi érintett esetében csak a bejelentés kivizsgálásához, valamint a visszaélést megalapozó magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kezelésére kerül sor.

Ha Ön visszaélést jelent be és adatainak továbbításához is hozzájárul, úgy nevét, e-mail címét/levelezési címét (a bejelentés módjától függően), valamint a visszaélés bejelentése körében, illetve – ha meghallgatásra kerül sor – az Ön személyes meghallgatása során közölt személyes adatokat kezeljük. Ha anonim módon tesz bejelentést, azaz személyazonosságát nem fedi fel, úgy az Ön adatait nem kezeljük, míg abban az esetben, ha adatainak továbbítását nem engedélyezi, úgy személyes adatait kizárólag a bejelentő-védelmi ügyvéd kezeli.

Amennyiben a beérkező visszaélés-bejelentés Önre vonatkozik, úgy kezeljük a nevét, az Ön tájékoztatásához szükséges adatokat, a bejelentett magatartásának tanúsítására vonatkozó információkat, azokat az adatokat, melyeket Ön a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtése során ad meg, az Ön jogi képviselőjének adatait (ha releváns), valamint azokat az adatait, melyek a visszaélés orvoslásához vagy megszüntetéséhez szükségesek.

Ha Ön érdemi információval rendelkezik egy bejelentett visszaélést illetően, úgy az Ön nevét, valamint az Ön személyes meghallgatása során közölt, a bejelentett visszaélést megalapozó magatartás tanúsításával összefüggő információkat.
Az adatok forrása ugyancsak eltérő annak függvényében, hogy az adatkezelés Önt milyen minőségében érinti: ha Ön bejelentő, akkor adatait Ön adja meg nekünk, így azok forrásának is Önt kell tekinteni. Amennyiben az adatkezelés Önt bejelentettként vagy a bejelentésben foglaltakról információval rendelkező személyként érinti, bizonyos adatainak forrása a visszaélés bejelentője, míg más adatait Öntől kérjük be a közvetlen kapcsolatfelvétel alkalmával.

3. A személyes adatok kezelésének célja

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Rendszerbe érkező bejelentéseket fogadjuk, a bejelentők vonatkozásában fennálló tájékoztatási kötelezettséget teljesítsük, a bejelentéseket érdemben elbíráljuk, az e körben a szükségessé váló vizsgálatokat lefolytassuk, továbbá amennyiben a bejelentés megalapozottnak bizonyul és megállapításra kerül a visszaélés elkövetése vagy annak megalapozott gyanúja miatt hatósági eljárást kell kezdeményezni, úgy a visszaélés orvoslásához vagy megszüntetéséhez szükséges további lépések megtétele indokolja az adatkezelést.

4. Adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése a Társaságunkat a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. §-a alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Ez a jogszabály írja ugyanis elő Társaságunk számára kötelező jelleggel a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését.

5. Adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben akár a bejelentő, akár a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy olyan adatokat közöl Önről, melyek nem szükségesek a vizsgálat lefolytatásához, úgy ezen személyes adatokat haladéktalanul töröljük.
A bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását követő 30 (harminc) napon belül anonimizáljuk az érintettek személyes adatait, ha
-az előzetes vizsgálat eredményeként a bejelentés érdemi kivizsgálását mellőzzük,
-az előzetes vizsgálat eredményeként a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül visszautasítjuk,
-az érdemi vizsgálat alapján az a döntés születik, hogy az ügyben további intézkedés megtételére nincs szükség.

A bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását követő 30 (harminc) napon belül anonimizáljuk a bejelentő (ha adatait megadta és azok továbbításához, illetve személyes meghallgatásához hozzájárult) és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy adatait akkor is, ha Társaságunk vezérigazgatója/igazgatósága úgy dönt, hogy a bejelentésben szereplő magatartás miatt további intézkedés megtétele szükséges (pl. hatósági eljárás kezdeményezése, bejelentett személy felelősségre vonása).

Ha a bejelentés kivizsgálását követően megállapításra kerül, hogy az abban foglalt magatartás sérti a jogszabályokat és/vagy Társaságunk valamely belső szabályzatát, melyre tekintettel Társaságunk vezérigazgatója/igazgatósága a jogsértő helyzet mielőbbi orvoslása és a bejelentett személy felelősségre vonása érdekében további intézkedéseket tesz, úgy a bejelentett adatait mindaddig kezeljük, amíg ezen eljárások jogerősen le nem zárulnak.

6. Személyes adatok címzettjei 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk részéről az egyes bejelentések kivizsgálására kijelölt személy (eseti vizsgáló) jogosult kezelni a személyes adatokat. Az eseti vizsgáló az alábbi személyek adatait kezeli: a bejelentő (amennyiben nem anonim módon tett bejelentést, illetve, ha adatai továbbításához hozzájárult), a bejelentett, valamint a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy. Ha a bejelentés Társaságunk vezérigazgatójára/igazgatósági tagjaira vonatkozik, úgy nem az eseti vizsgáló, hanem Társaságunk közgyűlése által a kivizsgálás lefolytatására kijelölt személy kezeli az adatokat.

A bejelentés alapján indult vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig az érintettek adatai a fenti személyeken túl Társaságunk más szervezeti egységével vagy munkatársával nem kerülnek megosztásra.

Az érintettek adataihoz hozzáféréssel rendelkeznek és azokat kezelik mindazon közreműködők (pl. jogi tanácsadó, szakértő, tanú stb.), akik a vizsgálat lefolytatásában részt vesznek azzal, hogy ezen személyek részére kizárólag azon adatok átadására kerül sor, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ők a vizsgálat eredményes lefolytatásához érdemben hozzá tudjanak járulni.

A bejelentés során személyazonosságát felfedő érintett nevét és címét önálló adatkezelőként kezeli a Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042463; honlap: www.posta.hu), melynek postai szolgáltatását a bejelentő-védelmi ügyvéd igénybe veszi ahhoz, hogy a bejelentő részére a tájékoztató, illetve az információkérő leveleket el tudja juttatni.

A bejelentések fogadására szolgáló levelezőrendszer üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatási feladatok ellátásához az alábbi adatfeldolgozó segítségét vesszük igénybe: Microsoft Ireland Operations Limited. Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhat, a részére átadott, és így tudomására jutó személyes adatokat kizárólag a bejelentő-védelmi ügyvéd utasításai szerint kezelheti, azokon saját céljaira semmiféle adatkezelési műveletet nem végezhet. A bejelentő-védelmi ügyvéd az adatfeldolgozóval írásba foglalt, a fentieket is rögzítő adatfeldolgozási szerződést is kötött.

A bejelentő adatai (nem anonim bejelentés esetén) átadásra kerülnek a büntető/szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult hatóság részére, ha a bejelentő rosszhiszeműen és nyilvánvalóan valótlan tartalmú bejelentést tesz és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel. A rosszhiszeműen valótlan bejelentést tevő érintett adatai átadásra kerülnek továbbá az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek akkor is, ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

Abban az esetben, ha a bejelentett személlyel szemben a bejelentés alapjául szolgáló magatartás miatt hatósági eljárást kezdeményezésére kerül sor, az érintett adatai a hatóság részére – a hatósági eljárás eredményes lefolytatásához szükséges mértékben – átadásra kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk nem továbbít személyes adatokat sem harmadik országban működő adatkezelő vagy adatfeldolgozó, sem nemzetközi szervezet részére.

7. Érintetti jogok, illetve azok érvényesítése

a. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Tájékoztatjuk, hogy az általunk végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve az általunk kezelt személyes adatokról Ön bármikor felvilágosítást kérhet és kaphat. Írásbeli kérelme alapján az Ön rendelkezésére bocsátjuk kezelt adatainak másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról.

A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, azonban abban az esetben, ha az adatokról a kérelem teljesítését követően Ön további másolatokat igényel, és/vagy rövid időn belül újra azonos tartalommal terjeszti elő kérelmét, úgy annak teljesítéséért külön díjat számíthatunk fel, melynek pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban adunk tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét arra, hogy kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön olyan minőségben gyakorolja hozzáférési jogát, mint az az érintett, akire a bejelentés vonatkozik, úgy joggyakorlási kérelmét csak oly módon tudjuk teljesíteni, hogy annak eredményeként Ön – a jogszerű bejelentést tevő fél védelme érdekében – a bejelentő személyes adatait ne ismerhesse meg.

b. Adatok helyesbítéséhez való jog

Ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti írásban személyes adatainak helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával az panaszbejentes@bluebird.hu e-mail címre küldött üzenettel.

c. Adatok törléséhez való jog

Tájékoztatjuk, hogy kérelme alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait, ha az adatkezelés célja megszűnt, jogellenes adatkezelésre került sor, vagy jogszabály írja elő az adatok törlését. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Önt megilleti az ún. elfeledtetéshez való jog is, mely szélesebb körben biztosítja a személyes adatok hozzáférhetetlenné tételét.

Amennyiben e jogosultságával Ön élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az adatok a továbbiakban semmilyen formában ne álljanak rendelkezésünkre: azokat nemcsak az elsődleges tárolási helyükről, de az eltárolt biztonsági mentésekből is töröljük. Tájékoztatjuk, hogy az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében is, hogy tájékoztassuk azokat az általunk ismert adatkezelőket, akik az Ön adataihoz Társaságunk adatátadása révén jutottak hozzá, hogy Ön kérte adatainak törlését. Kifejezetten fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően az adatok helyreállítására többé már nincs mód.

Tájékoztatjuk, hogy az adatok törlésére nincs mód az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:
-ha adatainak kezelése szükséges véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
-népegészségügyi közérdek indokolja az adatkezelést,
-közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges az adatkezelés, ha az adatok törlése az adatkezelést lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné,
-az adatkezelés az ezt előíró jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekű feladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges,
-jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme miatt indokolt adatainak kezelése.

d. Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:
- ha tudomására jut, hogy a személyes adatait pontatlanul kezeljük, akkor az adatok pontosságának ellenőrzéséig, vagy
- ha jogellenes adatkezelésre került sor, de Ön kifejezetten kéri, hogy a személyes adatokat ne töröljük, vagy
- amennyiben már nincs szükségünk az adatokra a jelen tájékoztatóban megjelölt célból, de Ön igényli az adatokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén az adatokat továbbra is tároljuk azzal, hogy más műveletet az adatokon nem végzünk.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy a személyes adatokat csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelhetjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban küldünk értesítést.

e. Érintetti kérelmek benyújtása, elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésével, illetve érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott kérelmeket – tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásának eredményéről írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatást adunk. Kérjük, hogy a kérelmeket minden esetben írásban, a panaszbejelentes@bluebird.hu e-mail címre küldje el.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha a kérelem alapján megítélésünk szerint semmiféle intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben a kérelmet 1 hónapon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségekről.

A kérelem megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; úgy ebben az esetben Ön a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat köteles megfizetni. A díj pontos mértékéről kérelmére adott válaszunkban fogunk tájékoztatást adni.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön bármilyen okból nem lenne elégedett adatainak Társaságunk általi kezelésével, úgy kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségünkön keresztül, hogy mielőbb orvosolni tudjuk felmerült panaszát, illetve megoldást találjuk a problémára.

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu) is abban az esetben, ha Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk nem megfelelően kezeli személyes adatait, vagy jogorvoslat érdekében Társaságunk székhelye vagy az Ön lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezni (a bíróságok elérhetőségeiről itt tud tájékozódni: https://birosag.hu/birosag-kereso). Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve amennyiben a Hatóság nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben Ön úgy ítélné meg, hogy – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértettük személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) is fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező törvényszék adatait a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhatók meg. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy megbízott adatfeldolgozóink a hatályos adatvédelmi előírások betartásának elmulasztása mellett kezelték személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt bármilyen vagyoni kár érte, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben. Kérjük vegye figyelembe, hogy adatfeldolgozóink csak akkor felelnek a károkért, ha nem tartották be a kifejezetten adatfeldolgozókra vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy a Társaságunk utasításait figyelmen kívül hagyták vagy azokkal ellentétesen jártak el. Kártérítésre vonatkozó igényét – saját választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is érvényesítheti. Az illetékes bíróság és annak elérhetősége az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://birosag.hu/birosag-kereso.

9.Adatbiztonsági intézkedések

Megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Önről kezelt adatok megfelelő szintű biztonságban legyenek Társaságunknál. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedést minden esetben egyedileg, a kezelt adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázatokat figyelembe véve és azok értékelését követően választjuk ki. Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő elektronikus nyilvántartások, programok vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó elektronikus rendszerek, adatbázisok, fájlok rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármilyen jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Garantáljuk, hogy az adatkezeléshez használt nyilvántartások, programok mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre állnak.

Az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében a Társaságunk által bevezetett intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzük, és ezek eredményét folyamatosan értékeljük.

Az adatok biztonságos kezelésének biztosítása érdekében alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatokhoz való hozzáférést, illetve az adatok elvesztése vagy megsemmisülése esetén azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az adatkezelési műveletek megkezdése előtt, valamint annak során figyelemmel követjük és értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsa. Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelési tájékoztató módosítása esetén megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Önt a tájékoztató módosításának tényéről megfelelően tájékoztassuk.

Success message!
Warning message!
Error message!