A Bluebird International Zrt. számára kiemelten fontos a felhasználók és pályázók adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése.

Társaságunk ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a jelen tájékoztatóban meghatározott cél elérése érdekében használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé.

1. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a társaság székhelyén, valamint a www.bluebird.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja az jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

 • Adatkezelő neve:
  Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Adatkezelő címe:
  1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B épület, 4. emelet
 • Telefonszáma:
  +36-1-266-24-20
 • E-mail címe:
  adatvedelem@bluebird.hu
 • 3. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat:
  minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Adatkezelés:
  személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő:
  a Bluebird International Zrt., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Adatfeldolgozás:
  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó:
  az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás:
  az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer:
  személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása:
  a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett:
  természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Felügyeleti hatóság:
  a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens:
  az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

  4. Adatkezelés módja, elvei

  Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz kizárólag erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, kizárólag a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Ezen hozzáféréseket, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – elektronikusan naplózzuk. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzatot alakít ki, amely az Adatkezelő valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű, és amelynek betartását az Adatkezelő minden munkavállalójától megköveteli és ellenőrzi.

  A tájékoztató 8. pontjában az Adatkezelő részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor.

  Valamennyi, az Adatkezelő kezelése alatt álló személyes adathoz teljes körű hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 12. pontjában található meg –, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

  A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint az IT szektorban működő, munkaerőt kereső megbízók javára magán-munkaközvetítést végző társaság, kizárólag ezen magán-munkaközvetítési, illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

  Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. Az Adatkezelőnél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

  Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

  Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

  Az Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

  Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során az Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

  Adatkezelő minden olyan esetben, ha az érintettek által átadott adatokat az adatfelvétel jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céljától eltérő célra akarja felhasználni, erről a jogosultat minden esetben előzetesen, írásban tájékoztatja – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodik arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzen az adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.

  Személyes adatok kezelőjeként az Adatkezelő számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Az Adatkezelő fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre kerüljenek.

  Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az adatkezelő és az Adatkezelőnél működő adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon a személyek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

  5. Álláskereső személyek adatainak kezelések

  Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Adatkezelő által működtetett www.bluebird.hu oldalon a ’CV elküldése’ gombra kattintva megjelenő ’Általános jelentkezés’ felületen nevük, e-mail címük, mobiltelefonszámuk megadásával és magyar, illetve angol nyelvű önéletrajzuk feltöltésével – az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás birtokában – kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak a felületen megadott, valamint az önéletrajzukban szereplő személyes adataik Adatkezelő általi kezeléséhez.

  Azoknak a természetes személyeknek, akik az Adatkezelő weboldalán, a www.bluebird.hu oldalon az ’Állásajánlatok’ fülre kattintva az Adatkezelő által közzétett álláshirdetések valamelyikének kiválasztását követően a ’Jelentkezem az állásajánlatra’ gomb megnyomását követően megjelenő felületen nevük, e-mail címük, mobiltelefonszámuk megadásával és magyar, illetve angol nyelvű önéletrajzuk feltöltésével álláshirdetésre jelentkeznek, személyes adatait az Adatkezelő szintén kezeli.

  Adatkezelő weboldalán azon érintetteknek, akik egy álláshirdetést meg akarnak pályázni, lehetőségük van arra is, hogy amennyiben rendelkeznek saját LinkedIn profillal, úgy a jelentkezési felület kitöltése helyett közvetlenül LinkedIn profiljukon keresztül pályázzanak az adott pozícióra. Ebben az esetben a ’Jelentkezem a LinkedIn profilommal’ gombra kattintva a Bluebird Easy Job applikációja számára kell engedélyezni, hogy közvetlenül hozzáférjen az érintett következő személyes adataihoz: név, fénykép, szlogen, aktuális pozíció, e-mail cím (melyet az érintett a LinkedIn regisztráció során megadott). Az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésre LinkedIn profiljának felhasználásával jelentkező érintett személyes adatainak kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárul.

  Az adatok kezelésének célja valamennyi fenti esetben az, hogy az Adatkezelő az érintett önéletrajzában szereplő végzettségének, valamint szakmai tapasztalatának megfelelő, aktuális álláslehetőségekről az érintettet az általa az Adatkezelő részére megadott elérhetőségein keresztül a lehető legrövidebb időn belül értesítse, valamint az érintett által az Adatkezelő által közzétett álláshirdetésekre benyújtott pályázatát elbírálja és arról az érintettet értesítse. Adatkezelő a személyes adatokat abból a célból is kezeli, hogy az érintettek számára lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra személyes interjú keretében. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő által küldött értesítő levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, így azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

  Adatkezelő által kezelt adatok eltérhetnek attól függően, hogy az általános jelentkezést benyújtó, vagy egy adott állásajánlatot megpályázó érintettek önéletrajzában milyen személyes adatok feltüntetésére került sor. Adatkezelő ezzel összefüggésben tájékoztatja az érintettek, hogy az alábbi személyes adatok kezelésére a legtöbb esetben sor kerül: név, e-mail cím, mobiltelefonszám, lakcím, születési idő, fénykép (képmás), bérigény, betöltendő munkakör, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, nyelvismeret, informatikai ismeretek, jellemzés, státusz.

  A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön iskolai végzettségének és szakmai tapasztalatának leginkább megfelelő, aktuális megpályázható állásajánlatokról Adatkezelő értesíteni, tájékoztatni tudja Önt. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, hogy minél több és részletesebb információval rendelkezünk iskolai tanulmányait, valamint szakmai életútját illetően, annál inkább meg tudjuk találni az Ön számára legmegfelelőbb munkahelyet, valamint elő tudjuk mozdítani az Ön által kiválasztott álláshely betöltését.

  Már most jelezzük az érintettek felé, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adataikat nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – alapvető információk hiányában – az Ön által megpályázott pozíciókról, illetve az Ön számára megfelelő álláslehetőségekről nem tudjuk tájékoztatni.

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy IT területen működő, elvárásaiknak megfelelő munkaerőt kereső megbízók részére magán-munkaközvetítési tevékenységet végző vállalkozásként azoknak az érintetteknek a személyes adatait is kezeli, akik személyes adataikat és önéletrajzukat nyilvános álláskereső oldalak adatbázisaiba, illetve álláskeresés céljából használt közösségi oldalakra feltöltik. A LinkedIn közösségi oldalon regisztrált felhasználók személyes adatait Adatkezelő saját, belső rendszerében nem tárolja, kizárólag egy linket tárol el, melynek segítségével Adatkezelő az érintett LinkedIn profilját – és az ott megadott, feltöltött adatokat – közvetlenül el tudja érni. Az Adatkezelő az egyes érintettek vonatkozásában azokat a személyes adatokat kezeli, melyeket az érintettek álláskeresés céljából nyilvánosan hozzáférhetővé tettek.

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a kezelt személyes adatok köre az egyes érintettek vonatkozásában eltérhet egymástól, de az alábbi adatokra a legtöbb esetben kiterjed: név, e-mail cím, mobiltelefonszám, lakcím, születési idő, fénykép (képmás), bérigény, betöltendő munkakör, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, nyelvismeret, informatikai ismeretek, jellemzés, státusz. Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyes adatok pontos köréről az érintett erre vonatkozó kérelmére bármikor naprakész tájékoztatást nyújt.

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön által álláskeresés céljából nyilvánosságra hozott személyes adatok kezelése az Adatkezelő, valamint az Adatkezelőt munka-közvetítési tevékenység ellátásával megbízó harmadik személyek jogos érdekén alapul. Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön által nyilvánosságra hozott adatok alapján végzettségének, valamint szakmai tapasztalatának megfelelő, aktuális álláslehetőségekről az álláskereső oldalakon megadott elérhetőségein keresztül a lehető legrövidebb időn belül értesíteni, tájékoztatni tudjuk, illetve amennyiben a kollégáink által Önnek ajánlott pozíció felkeltette érdeklődését, úgy egy személyes interjú keretében is megismerhessük Önt. Fel kívánjuk hívni figyelmét, hogy az adatok kezelése nem kizárólag az Adatkezelő és az Adatkezelőt megbízó harmadik személyek érdekében történik, álláskeresés céljából, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett adatainak kezelése közvetve az az Ön érdekét is szolgálja, hiszen ezáltal egy további lehetősége nyílik arra, hogy az Ön elvárásainak is leginkább megfelelő munkahelyen és pozícióban tudjon elhelyezkedni a lehető legrövidebb időn belül.

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az álláskereső személyek által nyilvánosságra hozott adatok Adatkezelőt megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégezte az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő összevetette egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelését lehetővé tevő, azt megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Az Adatkezelő által bevételszerzési és jövedelemtermelési céllal szerződött partnerei javára végzett magán-munkaközvetítési tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges azon állást kereső természetes személyek adatainak kezelése, akik adataikat nyilvánosságra hozták, és végzettségük, illetve szakmai tapasztalatuk alapján alkalmasak lehetnek az Adatkezelővel szerződő harmadik személyek által kínált álláshelyek betöltésére. Ezen adatok kezelésének hiánya ellehetetlenítené az Adatkezelőnek magán-munkaközvetítési tevékenységének gyakorlását, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő az Adatkezelő számára.

  Széles körben elismert és elfogadott továbbá, hogy azon személyek, akik személyes adataikat megadják, valamint adataikat tartalmazó önéletrajzukat feltöltik az álláskereső portálokra, illetve a közösségi oldalakra, tisztában vannak azzal, sőt kifejezett céljuk az, hogy minél hamarabb el tudjanak helyezkedni, ennek érdekében pedig magán-munkaközvetítéssel foglalkozó cégek munkatársai is megkereshetik őket a számukra ideális, nyitott pozíciók kapcsán. Ez a körülmény szintén azt igazolja, hogy az Adatkezelőnek, illetve megbízónak a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeke megelőzi az érintettek oldalán fennálló jogos érdek érvényesülését.

  A fentieken túlmenően az érintettek álláskeresés céljából nyilvánosságra hozott személyes adatainak kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő megtalálja azokat a személyeket, akik az adott álláshely betöltésére alkalmasak lehetnek, és az érintetteket, illetve a pozíciót meghirdető megbízóját erről tájékoztassa, értesítse, és a kiválasztási eljárást lefolytassa. A személyes adatok ezen körének kezelése továbbá teljesen arányban áll az adatkezelés céljával is. Adatkezelő szavatosságot vállal azért, hogy a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában megvizsgálta valamennyi jogalapot, de a jelen esetben azok egyike sem volt alkalmazható. Adatkezelő szavatol továbbá azért is, hogy megfelelő a személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelése során olyan biztosítékokat és garanciákat alkalmaz, melyek biztosítják azt, hogy az érintettek jogai és alapvető szabadságai ne sérüljenek az adatkezelés során, többek között a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szembeni, időbeli korlátozás és feltétel nélküli tiltakozás lehetőségét.

  Abban az esetben, ha az Ön álláskeresés céljából nyilvánosságra hozott személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeljük, úgy ezen adatkezelési tevékenységünket mindaddig végezzük, amíg Ön ezen adatok kezelése ellen nem tiltakozik írásban, a Bluebird International Zrt., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B épület, IV. emelet, postacímre, illetve az adatvedelem@bluebird.hu e-mail címre küldött levél útján. Amennyiben az adatkezelés megtiltásával kapcsolatban további információkra lenne kíváncsi, úgy kérjük, hogy kérelmének benyújtását megelőzően tanulmányozza a jelen tájékoztatónak az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó, 10. fejezetét is.

  6. Kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelése

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.bluebird.hu weboldalon személyes adatok kezelése az alábbi esetekben és feltételek szerint történik:

  Abban az esetben, ha Ön a www.bluebird.hu oldalon a „Kapcsolat” fülre kattintva megjelenő felületen megadja nevét, e-mail címét, és szöveges üzenetet elküldi a weboldalon keresztül, úgy kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint feltett kérdéseinek megválaszolása céljából kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy kapcsolatfelvétel céljából megadott adatait addig az időpontig kezeljük, ameddig Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja.

  7. Cookie-k használata a www.bluebird.hu weboldalon

  Adatkezelő felhívja valamennyi, a www.bluebird.hu weboldalt használó érintett figyelmét arra, hogy a weboldal használata során – korlátozott körben – rögzítésre kerülnek ún. felhasználási adatok. Ezen felhasználási adatok rögzítések kizárólag azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő az Adatkezelő az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja. Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja az érintetteket, hogy a felhasználási adatok nem alkalmasak az érintettek azonosítására, azok semmilyen esetben sem kapcsolhatók össze az Adatkezelő rendszereiben tárolt és kezelt más személyes adatokkal.

  Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő a www.bluebird.hu weboldalon a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics szintén használ “sütiket” (“cookies”), melyeket a látogató számítógépén helyez el, és amelyek célja, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A “süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó alábbi információkat: a látogató internet-szolgáltatójának megnevezése, a látogató IP címe, szoftverböngésző verziószáma, operációs rendszer típusa, a holnapon meglátogatott oldalak, weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal, ahonnan a látogató az Adatkezelő honlapját elérte. Az adatokat a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

  A Google ezeket az információkat a weboldal látogató által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem kapcsolja össze a látogató IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

  A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

  A www.bluebird.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra. A Google által alkalmazott sütikről további tájékoztatás érhető el a www.google.com/analytics/ és a https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oldalakon.

  8. Adattovábbítás

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kizárólag azoknak a harmadik személyeknek továbbítja, akik részére – az erre vonatkozó érvényes megbízási szerződés alapján – magán-munkaközvetítési tevékenységet végez. Adatkezelő az őt a megfelelő jelöltek felkutatásával megbízó harmadik személyek részére kizárólag azon természetes személyek adatait továbbítja, akik a megbízó által meghatározott állások betöltésére az Adatkezelő megítélése alapján alkalmasnak minősülhetnek.

  Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek részére személyes adatok átadására az alábbiakban meghatározott esetekben és körben kerül sor:

  1. Az adott álláslehetőség kapcsán az érintettel való kapcsolatfelvételt megelőzően az Adatkezelő által a pozíció betöltésére – az érintett személyes adatainak, így végzettségének és szakmai tapasztalatainak megismerését követően – alkalmasnak talált érintett nevét továbbítja a megbízó részére. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy ebben a kiválasztási folyamat ezen fázisában kizárólag az érintett nevének továbbítására kerül sor, kivéve azt az esetkört, ha a névadatok alapján megbízó nem tud egyértelműen nyilatkozni arról, hogy az érintettet máshonnan ismeri-e, továbbá kéri-e a kiválasztási eljárás folytatását. Ebben az esetben – a pályázók megkülönböztetése érdekében – Adatkezelő az érintett születési év adatát is megküldi a megbízó részére.

  2. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az állást kereső érintettel közvetlenül is felveszi a kapcsolatot személyes interjú lefolytatása céljából, és az interjú alapján az érintettet továbbra is alkalmasnak találja az állás betöltésére, úgy az érintett valamennyi személyes adatát – ideértve az érintett önéletrajzát, és az abban szereplő adatokat is – továbbítja a megbízó részére. Adatkezelő a kiválasztási folyamat ezen fázisában, az interjú lefolytatása előtt tájékoztatja az érintettet az adatok továbbításáról, kifejezetten megjelölve az adatokat fogadó megbízó adatait is. Adatkezelő az érintett fent írt személyes adatait kizárólag abban az esetben továbbítja a megbízó felé, ha ahhoz az érintett a személyes interjú lefolytatásakor önkéntesen és kifejezetten hozzájárul.

  Az adattovábbítás célja az első esetben az, hogy a megbízó az érintett nevének ismeretében dönteni tudjon az Adatkezelő által megkezdett kiválasztási eljárás folytatásáról, míg a második esetben az adatok továbbítása annak érdekében történik, hogy a megbízó az Adatkezelő által előzetesen kiválasztott potenciális jelöltekről képet kapjon, velük a kapcsolatot további interjúk lefolytatása érdekében felvegye.

  Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy személyes kapcsolatfelvételt megelőzően a személyes adatok korlátozott körben, meghatározott harmadik személyek részére történő továbbítása az Adatkezelő, illetve a harmadik személyek jogos érdeke alapján történik, addig az Adatkezelő által szervezett személyes interjú alkalmával – Adatkezelő tájékoztatásának ismeretében – önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy meghatározott személyes adataikat a jelen pontban meghatározott személyek a fenti célból megismerjék az adatok továbbítása útján.

  Abban az esetben, ha az Adatkezelő részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy az Adatkezelő ezen jogszabályok által előírt kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

  Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

  Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket Adatkezelő jogszerűen végzi, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégezte. Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik adataikat álláskeresés céljára szolgáló portálokra, közösségi oldalakra feltöltötték, nyilvánosságra hozták. A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő az érintett által nyilvánosan közzétett adatok alapján végzettségének, szakmai tapasztalatának megfelelő, aktuális álláslehetőségekről értesítse, tájékoztassa, illetve amennyiben az álláslehetőség az érintettet érdekli, úgy az Adatkezelő személyes interjút folytasson le.

  9. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

  Az Adatkezelő az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

  Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

  A. Az adatokhoz való hozzáférés:

  Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamát, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokat.

  A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén az Adatkezelő jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

  B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

  Ön érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy személyes adatainak változását írásban az info@bluebird.hu e-mail címen, vagy a Bluebird International Zrt., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B épület, IV. emelet postacímre megküldött levél útján bejelenti.

  C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

  Amennyiben tudomására jut, hogy az Adatkezelő személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

  D. Az adatok törléséhez való jog

  az Adatkezelő ezúton tájékoztatja arról, hogy kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak az Adatkezelő rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

  Kérelme alapján az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat, illetve az Adatkezelő tulajdonosát is kötelezzük arra, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

  Az Adatkezelő kifejezetten fel kívánja hívni valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

  E. Adatkezelés korlátozásának joga

  Ön korlátozhatja személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha Ön szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.Amennyiben az Adatkezelő jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatait továbbra is tárolja.

  Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy az Adatkezelő személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

  F. Az adathordozhatóság joga

  Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, tagolt, széles körben használt, géppel írt olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségét az Adatkezelő kizárja.

  G. Tiltakozás az adatkezelés ellen

  Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az adatokat kezelő az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben az Adatkezelő vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését az Adatkezelő számára lehetővé teszi.

  A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

  H. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az adatkezeles@bluebird.hu e-mail címre vagy a Bluebird International Zrt., 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B épület, IV. emelet postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

  A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését az Adatkezelő más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli.

  I. Az érintett kérelmének elbírálása

  Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben az Adatkezelőhöz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak az Adatkezelő történő beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy az Adatkezelőhöz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg az Adatkezelőt akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

  Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért az Adatkezelő díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

  J. Jogorvoslati lehetőségek

  Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 16. pontban szereplő elérhetőségek egyikén. Adatvédelmi tisztviselőnk írásban küld visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

  Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

  Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.)
  fordulhat, vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni.

  Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő az Adatkezelővel vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – az Adatkezelő vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

  Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, korábban az Adatkezelő részére megadott, nyilvántartott e-mail címéről küldje el.

  10. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

  Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

  Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Az Adatkezelő képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

  Az Adatkezelő tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

  Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az Adatkezelő által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

  Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag az Adatkezelő, mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrzi ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait az Adatkezelő által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

  Az Adatkezelő megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind az Adatkezelő munkavállalói, mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az Adatkezelő és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

  Az Adatkezelő és adatfeldolgozó partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

  Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét az Adatkezelő többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);
 • a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt, saját fejlesztésű program vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;
 • a személyes adatok kezelését lehetővé tevő számítógépes program folyamatosan naplózza a személyes adatokhoz történő valamennyi hozzáférést (név, időpont, tevékenység rögzítésével);
 • a személyes adatokat kezelő munkavállalók számára azon adatok elérhetőek, melyek a munkakörükbe tartozó feladatok ellátásához feltétlenül szükségesek;
 • az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeli;
 • Adatkezelő minimálisra csökkentette a személyes adatok papír alapú kezelését, továbbá iratmegsemmisítési mechanizmusokat vezetett be, az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében;
 • a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

  11. Adatvédelmi incidensek kezelése

  Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy az Adatkezelő által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

  Az Adatkezelő személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

  Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül az Adatkezelőtől, ebben az esetben az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

  Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az Adatkezelő által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

  Az Adatkezelő felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák többek között a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

  Az Adatkezelő természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

  12. Adatvédelmi tisztviselő

  Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhatnak:

 • Név:
  AuraSystem Kft.
 • Cím:
  1139 Budapest, Röppentyú u. 65
 • E-mail cím:
  adatvedelem@bluebird.hu
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek valamennyi személyes adat kezelésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban az Adatkezelőnél működő adatvédelmi felelőséhez fordulni. Az adatvédelmi felelős valamennyi, az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

  13. Adatkezelési tájékoztató módosítása

  Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztató módosításáról – a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével – az érintetteket a www.bluebird.hu weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá ezzel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkról tájékoztató e-mailt is küldünk az érintettek részére.

  14. Alkalmazott jogszabályok

  A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)
 • Utolsó frissítés dátuma: 2018.05.25

Kapcsolat

"Ismerje meg szolgáltatásainkat és egyedülálló munkamódszereinket!"
Dolgozzunk együtt!
Kapcsolat
Kérdése van?Segítünk! Hívjon minket az alábbi telefonszámon!+36 1 266 24 20

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás